ke-erb.jpg (29597 bytes)

 

Gréckokatolícka cirkev

na Slovensku

Apoštolský exarchát v Košiciach

 

Exarchát Adresa a kontakty na Apoštolský exarchát Košice
Protobresbyráty Adresy a kontakty na protopresbyáty v košickom exarcháte
História Má Košický exarchát "dejiny"?
1997 Udalosti v roku 1997
1998 Udalosti v roku 1998
 

Príhovor vladyku Milana

S pomocou Božou sa nám v priebehu krátkeho času podarilo zabezpečiť predpoklady pre riadny chod nášho Košického apoštolského exarchátu. Ziskali sme a zrekonštruovali budovu pre sídlo exarchátu, ustanovili ďalšie
farnosti, posvätili niekoľko nových farských budov a otvorili katecheticko-pastoračné centrum. Vysviackou novokňazov dostali naše farnosti ďalších duchovných otcov.

Viditeľnou sa stala práca aj na liturgickom poli, ktorú charakterizuje nový prístup k liturgii, nový preklad Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho i snaha o zjednocovania spevu a prístupu k východným tradíciám.

Snažme sa, aby život v kresťanskom duchu prinášal nám viac istoty nielen na poli prirodzenom, ale predovšetkým istotu v pohľade na našu večnosť. A toto snaženie nemá byť' len záležitosťou osamelých priekopníkov - kňazov
a niekoľkých nadšencov, - ale všetkych nás.

Naše ďálšie dni vkladám do ochrany našich svätych patrónov Cyrila a Metoda v nádeji, že Prečistá Bohorodička neopustí svoj ľud, čo dokazuje dlhodobá skúsenosť z Klokočova, kde naši veriaci pred jej milostivým obrazom
nachádzajú pomoc pre svoje potreby.

Nech Svätý Duch, ktorý vedie Cirkev, a v tomto roku duchovnej obnovy je zvlášť vzývaný, vedie dobrým smerom snahu všetkych, ktorí s láskou a ochotou chcú budovať Kristovu Cirkev v podmienkach nášho apoštolského
exarchátu.

K tomu vám všetkým udeľujem svoje archijerejské požehnanie.

Na sv. Timoteja úctyhodného
Košice 21. február 1998

vladyka Milan
košický exarcha

 

available in slovak language only - last updated 2. december 1998 by www.spyros.sk, e-mail: spyros@atlas.cz.